dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)


 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je soudní exekutor Mgr. Lenka Černošková, Exekutorský úřad Prostějov, se sídlem Dolní 2073/71, 796 01 Prostějov, IČ 66 24 35 05 (dále jen „Správce“).


 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENECE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce jmenoval Mgr. Jiřího Navrátila jako pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese poverenec@exekutor-prostejov.cz .


 1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje účastníků exekučního řízení (dále jen „Subjekty údajů“) jsou zpracovávány za účelem výkonu exekuční a další činnosti dle příslušných právních předpisů. Tyto činnosti zahrnují zejména:

 • výkon exekučních titulů;
 • zřizování exekutorského zástavního práva;
 • poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu;
 • provádění autorizované konverze dokumentů;
 • přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy;
 • doručování písemností;
 • provádění dražeb movitých a nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí;
 • sepisování exekutorských zápisů;
 • jiné

Právní základem pro zpracování osobních údajů Subjektů údajů je plnění právní povinnosti a výkon veřejné moci, případně plnění smlouvy či oprávněný zájem.


 1. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Předmětem zpracování u oprávněných, kteří jsou fyzickou osobou, jsou ty osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v souvislosti s podáním exekučního návrhu a jeho příloh. Těmito údaji zejména jsou:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atp.);
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • číslo účtu.

Předmětem zpracování u povinných, kteří jsou fyzickou osobou, jsou osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v rámci provádění exekuční činnosti. Zdrojem těchto údajů jsou zejména veřejné a neveřejné seznamy a rejstříky, třetí osoby v důsledku reakcí na součinnostní dotazy exekutora, oprávnění a další osoby dotčené postupem exekutora. Zpracovávanými osobními údaji povinných jsou zejména:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atp.);
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • údaje o majetku (peněžní účty, spoření, příjmy, movité věci, nemovité věci).


 1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soudní exekutor je vázán povinností mlčenlivosti. Osobní údaje tedy předáváme pouze v případech, kdy k tomu máme oprávnění, jsme-li k tomu zmocněni zákonem, a to v nejmenším nutném rozsahu, který je dostačující k provádění exekuční činnosti.

Údaje zpřístupňujeme:

 • účastníkům exekučního řízení, či jejich právním zástupcům
 • osobám oprávněným nahlížet do exekučního spisu dle § 94 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád)
 • zaměstnancům soudního exekutora
 • orgánům, kterým máme povinnost poskytovat osobní údaje, např. policie a jiné orgány dohledu, soudy a orgány činné v trestním řízení;
 • orgánům a osobám, které jsou ze zákona povinny poskytnout součinnost při získávání požadovaných údajů o povinných fyzických osobách, zejm. orgány a osoby uvedené v § 33 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád (např. bankovní ústavy, finanční úřady, pojišťovny apod.);
 • dodavatelům - subjektům, které jsme pověřili zajišťováním některých provozních činností (předáváme osobní údaje jen tehdy, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro výkon dané činnosti, a jen v rozsahu, který je nezbytně nutný. Takové subjekty označujeme za tzv. zpracovatele. Se všemi máme uzavřenu smlouvu, ve které se zavazují dodržovat přísná pravidla ochrany osobních údajů včetně technických a organizačních opatření.
 • jiným subjektům v souladu s příslušnými právními předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.


 1. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení exekučního řízení nebo výkonu další činnosti.  Vaše osobní údaje mažeme automaticky neprodleně poté, co jsme ztratili oprávnění k jejich zpracování např. 70 let (exekutorské zápisy), 50 let (veřejné listiny), 10 let (ostatní písemnosti) po uložení spisu do spisovny. Po jejich skočení jsou osobní údaje archivovány po dobu určenou v příslušných právních předpisech (účetní a daňové předpisy, občanský soudní řád, exekuční řád a stavovské předpisy). Po uběhnutí stanovených lhůt jsou osobní údaje likvidovány.


 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

Závěrem bych vás chtěla ujistit, že účinností nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se na způsobu zpracování a uchovávání vašich dat na našem úřadu nic nemění, protože osobní údaje jsme vždy zpracovávali v souladu se zákonem.